Algemene voorwaarden Spoed-Onstoppingsdienst.nl

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden, in de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst en/of in offertes wordt verstaan onder:

Spoed-Onstoppingsdienst.nl: met beperkte aansprakelijkheid Spoed-Onstoppingsdienst.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort

opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die opdracht geeft aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden;

overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Spoed-Onstoppingsdienst.nl tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard; en

werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en Spoed-Onstoppingsdienst.nl overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Spoed-Onstoppingsdienst.nl geleverde materialen of onderdelen.

meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs;

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door Spoed-Onstoppingsdienst.nl worden aangeboden en op alle over eenkomsten die tussen opdrachtgever en Spoed-Onstoppingsdienst.nl tot stand komen.

Afwijkende voorwaarden, waaronder algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover

Spoed-Onstoppingsdienst.nl de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien door Spoed-Onstoppingsdienst.nl voor het werk een derde wordt ingeschakeld.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten en offertes

Alle aanbiedingen of offertes van Spoed-Onstoppingsdienst.nl, ongeacht benaming of vorm, zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur van maximaal drie maanden of zoveel korter als in de aanbieding of offerte is aangegeven.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl heeft het recht een aanbieding of offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van een onvoorwaardelijke aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

Een overeenkomst tot het uitvoeren van het werk tussen Spoed-Onstoppingsdienst.nl en opdrachtgever komt tot stand

door het op schriftelijke wijze sluiten en ondertekenen van een overeenkomst, dan wel

door het niet herroepen binnen 5 werkdagen van een door opdrachtgever onvoorwaardelijk aanvaard vrijblijvend aanbod van Spoed-Onstoppingsdienst.nl, dan wel indien Spoed-Onstoppingsdienst.nl een aanvang heeft gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van het werk.

Het sluiten van een overeenkomst namens Spoed-Onstoppingsdienst.nl bindt Spoed-Onstoppingsdienst.nl slechts indien deze door de directie van Spoed-Onstoppingsdienst.nl dan wel door een door haar daartoe gevolmachtigde medewerker is ondertekend.

Artikel 4: Prijzen

Alle opgegeven, overeengekomen en berekende prijzen zijn gesteld in euro en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders door Spoed-Onstoppingsdienst.nl vermeld. Een prijs kan zijn een vaste vooraf overeengekomen prijs (aanneemsom), of een prijs per eenheid, te weten een prijs per uur of een prijs per strekkende meter.

Indien na de datum van een aanbieding of offerte van Spoed-Onstoppingsdienst.nl doch voor de uitvoering van het werk een kostenfactor een wijziging onder gaat, is Spoed-Onstoppingsdienst.nl gerechtigd een vaste prijs of de prijs per eenheid dienovereenkomstig aan te passen. Het bepaalde in artikel 3 lid 1 laat het bepaalde in de vorige volzin onverlet.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is gerechtigd eventuele heffingen van overheidswege in verband met het werk en kosten die Spoed-Onstoppingsdienst.nl in het kader van het werk maakt ter voldoening aan voorschriften krachtens de milieuwetgeving afzonderlijk naast de overeengekomen vaste prijs of prijs per eenheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien van overheidswege voorschriften worden uitgevaardigd op grond waarvan andere prijzen in rekening moeten worden gebracht dan aanvankelijk overeengekomen, is Spoed-Onstoppingsdienst.nl bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW.

Indien een prijs per uur wordt overeengekomen, zal het totaal verschuldigde worden vastgesteld op grond van de werkelijke aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd volgens het overeengekomen – en bij gebreke daarvan gebruikelijke – uurtarief van Spoed-Onstoppingsdienst.nl welke laatste tarief door Spoed-Onstoppingsdienst.nl op eerste verzoek aan opdrachtgever zal worden verstrekt.

Artikel 5: Meer- en minderwerk

De werkzaamheden van Spoed-Onstoppingsdienst.nl zijn beperkt tot de uitdrukkelijk in de overeenkomst of de daaraan voorafgaande aanbieding of offerte omschreven werkzaamheden. Iedere vermeerdering van overeengekomen diensten of werkzaamheden , zowel mondeling als ook schriftelijk tussen Spoed-Onstoppingsdienst.nl en de opdrachtgever overeengekomen, zal als meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Bij een overeengekomen vaste prijs zal het meerwerk met inachtneming van art. 4 lid 6 per uur berekend worden.

Van meerwerk is eveneens sprake ingeval van onvoorziene kostenverhogingen in verband met onvoorziene of vooraf niet door opdrachtgever gemelde werkomstandigheden, waardoor het werk in redelijkheid niet voor de overeengekomen prijs kan worden uitgevoerd.

In geval van het gebruik van stelposten in de aanbieding of offerte en de daarop gebaseerde overeenkomst of van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden is er sprake van meer- of minderwerk indien de kosten of hoeveelheden hoger of lager uitvallen dan eerder berekend is.

Het meer- en minderwerk zal worden verrekend op de eindfactuur.

Artikel 6: Betaling en zekerheidstelling

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever volledige betaling vooraf dan wel genoegzame zekerheid voor volledige betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen aan een verzoek van Spoed-Onstoppingsdienst.nl krachtens de vorige volzin voldoet, is Spoed-Onstoppingsdienst.nl gerechtigd alle tussen de opdrachtgever en Spoed-Onstoppingsdienst.nl bestaande overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade op grond van artikel 6:277 BW.

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de door opdrachtgever voor het verrichten van de werkzaamheden aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl verschuldigde bedragen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht.

Behoudens de betaling tot zekerheid als bedoeld in het eerste lid dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Spoed-Onstoppingsdienst.nl aan te geven wijze zonder dat aan de opdrachtgever het recht van opschorting, korting of verrekening toekomt. Deze termijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 BW.

Na het verstrijken van de in de leden 1 en 3 genoemdetermijnen is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van dit in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand,waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een volledige maand. Ter vrije keuze van SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL kan in plaats van deze contractuele rente de wettelijke handelsrente in rekening worden gebracht.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, zelfs indien de opdrachtgever bij betaling een andere instructie geeft.

Artikel 7- Incassokosten

Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert ter zake van het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uithoofde van de overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door Spoed-Onstoppingsdienst.nl voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever de navolgende bedragen aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met als minimum bedrag €45,00:

over de eerste €2.000,00 15% van het factuurbedrag;

over het meerdere tot €10.000,00 10% van het factuurbedrag; en

over het meerdere 8% van het factuurbedrag.

Indien Spoed-Onstoppingsdienst.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de in lid 1 vermelde bedragen, waarvan hij kan aantonen dat het maken daar van redelijkerwijs noodzakelijk was, dienen ook deze kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

Spoed-Onstoppingsdienst.nl zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op het moment van uitvoeren van de overeenkomst bekende stand der techniek.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Spoed-Onstoppingsdienst.nl het recht bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens,waarvan Spoed-Onstoppingsdienst.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, mede in verband met het bepaalde in art. 5 lid 2, tijdig aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl zijn verstrekt, heeft Spoed-Onstoppingsdienst.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Spoed-Onstoppingsdienst.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen of schade aan de zijde van opdrachtgever als gevolg van de in der vorige volzin bedoelde opschorting of vertraging.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Spoed-Onstoppingsdienst.nl onbelemmerd toegang heeft tot die plaatsen, waarvan Spoed-Onstoppingsdienst.nl van tevoren aangeeft dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat Spoed-Onstoppingsdienst.nl is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Spoed-Onstoppingsdienst.nl eenvoudig kenbaar was of behoorde te zijn.

Opdrachtgever is op straffe van uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Spoed-Onstoppingsdienst.nl gehouden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst Spoed-Onstoppingsdienst.nl ongevraagd te informeren over zijn bekendheid met (het risico van) de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals alle vormen van asbest, in, aan of op de onroerende zaak waar het werk moet worden uitgevoerd.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaat doordat Spoed-Onstoppingsdienst.nl geen onbelemmerde toegang heeft tot de in het vierde lid bedoelde plaatsen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende onderdelen zal worden uitgevoerd, kan Spoed-Onstoppingsdienst.nl de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgend onderdeel behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van het (de) daaraan voorafgaande onderde(e)l(en) schriftelijk heeft goedgekeurd en, indien betaling in termijnen van het honorarium is overeengekomen, opdrachtgever alle opeisbare termijnen heeft voldaan.

Artikel 9 – Contractsduur, uitvoeringstermijnen

De overeenkomst tussen SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL en opdrachtgever wordt aangegaan voor hetzij de duur van het overeengekomen werk in geval van een eenmalige opdracht,hetzij voor bepaalde tijd in geval van een duurovereenkomst met een minimum contractsduur van een jaar, hetzij voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, voordat SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL in verzuim kan komen te verkeren. Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van de SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL, tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of grove schuld van SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL, haar ondergeschikten of hulppersonen.

Door SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL opgegeven (op)levertijden of -termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Overschrijding van een door (op)levertijd of -termijn verplicht SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL niet tot enige schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten zonder eerst SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL alsnog een redelijke termijn te stellen het overeengekomen werk uit te voeren.

De overeengekomen (op)levertijd of -termijn vangt niet eerder aan dan op de datum waarop SPOED-ONSTOPPINGSDIENST.NL de beschikking heeftgekregen over alle voor het verrichten van haar diensten en/of werkzaamheden van de opdrachtgever noodzakelijke gegevens en bescheiden

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in hetkader van de overeenkomst te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Spoed-Onstoppingsdienst.nl zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Spoed-Onstoppingsdienst.nl.

Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Spoed-Onstoppingsdienst.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien voor het uitvoeren van een overeenkomst een vast honorarium is overeengekomen, zal Spoed-Onstoppingsdienst.nl aangeven in hoeverre de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomsten als meer- of minderwerk te gelden heeft en derhalve een overschrijding of vermindering van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van het bepaalde in lid 4 zal Spoed-Onstoppingsdienst.nl bij opdrachtgever geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl dienen te worden toegerekend.

Artikel 11 – Geheimhouding en intellectuele eigendom

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in hetkader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.

Onverminderd het bepaalde in lid 1 behoudt Spoed-Onstoppingsdienst.nl zich ten aanzien van (de inhoud van) deze overeenkomst en deze voorwaarden alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet ten aanzien van alle aan opdrachtgever in het kader van het overeengekomen werk verstrekte tekeningen, documenten en/of gegevens.

Alle door Spoed-Onstoppingsdienst.nl aan opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte documenten, mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spoed-Onstoppingsdienst.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierdoor geen vertrouwelijke informatie als bedoeld in lid 1 ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 – Gebreken, klachttermijnen, garantie

Klachten over in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking,doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden telefonisch of schriftelijk te worden gemeld aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl. Klachten ontvangen na ommekomst van de genoemde termijn leiden nimmer tot enige verplichting voortvloeiend uit de leden 3 en 4 van dit artikel, noch tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Spoed-Onstoppingsdienst.nl.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl behoudt te allen tijde het recht om controle ten aanzien van een klacht uit te voeren, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van de klacht vervalt.

Indien Spoed-Onstoppingsdienst.nl een klacht gegrond acht, zal Spoed-Onstoppingsdienst.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit inmiddels onmogelijk is geworden. De onmogelijkheid van het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden dient door de opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk is, zal Spoed-Onstoppingsdienst.nl slechts aansprakelijk kunnen zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

Op de in het kader van het overeengekomen werk door Spoed-Onstoppingsdienst.nl geleverde of gebruikte materialen of onderdelen wordteen garantie gegeven, die de betreffende leverancier in het voorkomende geval aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl verleent, tenzij in de overeenkomst zelf een langere of kortere garantietermijn is overeengekomen.

Op de uitvoering van het overeengekomen werk wordt een garantie gegeven van 2 maanden, tenzij in de overeenkomst zelf een langere of kortere termijn is overeengekomen.

In afwijking van lid 6 gelden voor particuliere opdrachtgevers de navolgende afwijkende garantiebepalingen. Op alle door Spoed-Onstoppingsdienst.nl ontstopte en gereinigde rioleringen is een garantietermijn van 2 maanden van toepassing. Eventuele verstoppingen binnen deze termijn worden gratis door Spoed-Onstoppingsdienst.nl verholpen mits betreffende verstoppingen niet zijn of worden veroorzaakt door verzakkingen, breuk en/of overige defecten aan de rioleringsstelsels inclusief verstoppingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door voorwerpen, obstakels en/of substanties die niet behoren te worden afgevoerd via het rioleringsstelsel. Als bijkomende voorwaarde geldt dat het rioleringsstelsel moet voldoen aan de binnen de branche gebruikelijk kwaliteitsnormen NTR 3216 en de NEN 3215.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is nimmer gehouden een aanspraak onder garantie in behandeling te nemen zolang de opdrachtgever niet volledig aan de betalingsverplichtingen jegens Spoed-Onstoppingsdienst.nl heeft voldaan.

Artikel 13 – Overmacht

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door

Spoed-Onstoppingsdienst.nl, indien deze schade te wijten is aan overmacht.

Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Spoed-Onstoppingsdienst.nl geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Spoed-Onstoppingsdienst.nl niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (tijdig) na te komen.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Spoed-Onstoppingsdienst.nl haar verbintenis uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

Zolang de toestand van overmacht voortduurt, worden de verplichtingen van Spoed-Onstoppingsdienst.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Spoed-Onstoppingsdienst.nl niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de andere partij bestaat.

Indien Spoed-Onstoppingsdienst.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft gedaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft. Of het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel van de overeenkomst zelfstandige waarde heeft, wordt bepaald aan de hand van hetgeen daaromtrent in de branche waarin Spoed-Onstoppingsdienst.nl actief is, gebruikelijk is.

Artikel 14: Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid

Indien Spoed-Onstoppingsdienst.nl jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

Indien de aansprakelijkheid van Spoed-Onstoppingsdienst.nl door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het door de verzekeraar van Spoed-Onstoppingsdienst.nl ter zake onder die verzekering uit te keren bedrag;

Indien de aansprakelijkheid van Spoed-Onstoppingsdienst.nl niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien het een opdracht betreft met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden voordat het feit waarvoor Spoed-Onstoppingsdienst.nl aansprakelijk is zich voordeed, tenzij het een deelopdracht met een kortere looptijd betreft, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van die deelopdracht.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is nimmer aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade , (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade en winstderving.

De in lid 1 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Spoed-Onstoppingsdienst.nl gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spoed-Onstoppingsdienst.nl, haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.

Opdrachtgever vrijwaart Spoed-Onstoppingsdienst.nl te allen tijde jegens eventuele aanspraken van derden wegens of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tussen Spoed-Onstoppingsdienst.nl en opdrachtgever bestaande of bestaan hebbende overeenkomst.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid van asbest of soortgelijke zeer schadelijke stoffen, indien deze aanwezigheid eerst bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt en opdrachtgever niet uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst Spoed-Onstoppingsdienst.nl heeft gewezen op (het risico van) de aanwezigheid van asbest of dergelijke stoffen.

Het bepaalde in dit artikel laat onverlet hetgeen over de uitsluiting van aansprakelijkheid van Spoed-Onstoppingsdienst.nl in artikel 8 is bepaald.

Artikel 15: Einde van de overeenkomst

De overeenkomst in het kader van een eenmalige opdracht of een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na ommekomst van de overeengekomen termijn voor onbepaalde tijd, tenzij partijen in de overeenkomst anders overeenkomen.

De overeenkomst voor onbepaalde tijd is steeds opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, steeds te berekenen tegen de eerste dag van de volgende maand. Partijen kunnen in hun overeenkomst een langere opzegtermijn overeenkomen.

Spoed-Onstoppingsdienst.nl kan de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar recht op schadevergoeding door middel van een buitengerechtelijke verklaring ontbinden indien er sprake is van een wezenlijk tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de opdrachtgever, hetgeen onder meer het geval zal zijn indien de opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt;

de opdrachtgever failliet wordt verklaard of de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of de opdrachtgever om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft verzocht; een aanvraag voor een kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of niet volledig wordt gehonoreerd;

de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Spoed-Onstoppingsdienst.nl tot zekerheidstelling als bedoeld in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

indien opdrachtgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn onderneming, aandelen in opdrachtgever worden overgedragen aan een derde of het besluit wordt genomen om opdrachtgever te ontbinden;

indien aan Spoed-Onstoppingsdienst.nl omstandigheden ter kennis komen die Spoed-Onstoppingsdienst.nl goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Indien dergelijke omstandigheden zich voordoen, staat het Spoed-Onstoppingsdienst.nl vrij om geen gebruik te maken van het recht tot ontbinding, maar kan Spoed-Onstoppingsdienst.nl de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten tot opdrachtgever zekerheid heeft gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen.

Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden Spoed-Onstoppingsdienst.nl een gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige werkzaamheden een wezenlijke tekortkoming in de nakoming zal plaatsvinden, kan Spoed-Onstoppingsdienst.nl binnen een redelijke termijn de overeenkomst met betrekking tot het nog uit te voeren deel ontbinden.

In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel zal al hetgeen Spoed-Onstoppingsdienst.nl uit welke hoofde ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Het recht op ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van Spoed-Onstoppingsdienst.nl om in dat geval aanvullende en/of vervangende schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, diensten en werkzaamheden, die door Spoed-Onstoppingsdienst.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die tussen opdrachtgever en Spoed-Onstoppingsdienst.nl tot stand komen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Spoed-Onstoppingsdienst.nl en de opdrachtgever zullen bij uitsluiting van een andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kunnen partijen in de overeenkomst of bij nadere overeenkomst bepalen hun geschil te doen beslechten door middel van mediation, arbitrage of bindend advies.

In geval van een keuze van partijen voor arbitrage zal het scheidsgerecht beslissen als goede mannen naar billijkheid.

Neem direct contact op

We staan klaar om te helpen bij elke verstopping